phanchanh

DGBBTC- tăng trong 1 tuần nữa

Giá lên
POLONIEX:DGBBTC   None
hết trend giảm, các mô hình và chỉ số khả quan. Nến đóng trên MA 10, hỗ trợ khá mạnh.
buy : 10-12
TP: 30-100% Nếu được bơm thì khả năng dgb còn đi xa hơn. Chúc may mắn. kkk
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.