anhanhthien

CANH MUA DGB VÙNG HỖ TRỢ

Giá lên
POLONIEX:DGBBTC   None

19-01-2018 BUY LIMIT DGB @ 0.00000480
SELL LIMIT @ 0.00000600
DGB XU HƯỚNG ĐIỀU CHÌNH
KỲ VỌNG BUY VÙNG HỖ TRỢ 0.00000480
CHỐT LỜI 0.00000600

Bình luận