anhanhthien

CANH MUA DGB VÙNG HỖ TRỢ

Giá lên
POLONIEX:DGBBTC   None

19-01-2018 BUY LIMIT DGB @ 0.00000480
SELL LIMIT @ 0.00000600
DGB XU HƯỚNG ĐIỀU CHÌNH
KỲ VỌNG BUY VÙNG HỖ TRỢ 0.00000480
CHỐT LỜI 0.00000600

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.