Phamdong1969

DGB/BTC đang cho xu hướng điều chỉnh giảm

POLONIEX:DGBBTC   None
DGB / BTC trên đồ thị ngày và đồ thị 4h đang đi ngang trong vùng 0.00000353 - 0.00000365 phá vỡ canh trên hoặc cạnh dưới khi đó sẽ cho xu hướng tăng hay giảm.
Ý kiến cá nhân tôi cho rằng DGB sẽ điều chỉnh về vùng 0.00000285 - 0.00000310 trước khi tăng lại.
( Nếu giá tset lại vùng đỉnh cũ tại 0.00000399 trước khi giảm thì có thể giảm sâu hơn vùng 0.00000295 và thời gian tăng lại sẽ lâu hơn.)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.