nhadautu79

DGW cẩn trọng

Giá xuống
HOSE:DGW   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DGW
Nhà đầu tư lướt sóng đã có lợi nhuận 6.4% kể từ điểm phá vỡ mô hình cốc tay cầm đồ thị ngày.
Đồ thị tuần DGW đang hướng tới cản mạnh 28.5. Nên hạ tỷ trọng khi chạm cản này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.