HOSE:DHC   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
Ly do: đi theo dòng tiền
chiến lược: đầu tư , buy anh Hold (thị giá dưới giá trị)
PTKT: điểm vào
Day: ma10<Price <ma20
price >pivot: 5%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.