TieuLongFX

Cơ hội mua vì đã phá vỡ mô hình chiếc cốc tay cầm và cờ hiệu

Giá lên
HOSE:DHG   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
CANSLIM, SEPA, SMA (10,50,200), Support & Resistance , Supply & Demand , Price Action, Chart Patterns ( Cup & Handle ; Triangle; Flat Base; Double Bottom ), Price Channel , Elliott Wave Strategy with "TREND IS YOUR FRIEND":

Thỏa vài điều kiện cơ bản của Canslim và đã phá vỡ khỏi mô hình chiếc cốc tay cầm, cờ hiệu/cờ đuôi nheo và đợi có volume cực cao từ các quỹ lớn tham gia (Trước đó đã phá vỡ mô hình nêm và đợi phá vỡ kô hình lá cờ):

Mua: 103.6-109 (0-5% tính từ điểm breakout) - Có thể mua thăm dò đợi volume lớn rồi múc tiếp
Dừng lỗ: 95.3-96.3 (7-8% tính từ điểm breakout) - Nếu đầu tư dài hạn hưởng cổ tức thì không cần chốt lỗ
Chốt lời: 124-155 (20-25% tính từ điểm breakout) - Nếu đầu tư dài hạn hưởng cổ tức thì không cần chốt lời

Bạn nên đọc 5 cuốn sách về phương pháp "CANSLIM of William O'Neil", "SEPA of Mark Minervini" & "CHART PATTERNS of Thomas Bulkowski" để hiểu cách xác định chỉ số cơ bản thỏa điều kiện CANSLIM và các điểm mua/bán và nguyên tắc chốt lời/chốt lỗ để trở thành nhà giao dịch siêu hạn.

"Learn to make money while you sleep or you’ll work until you die"

"The more you can get yourself to do hard things, the more success you'll achieve"

"Highly volatile investment product. Past performance is not an indication of future results. The content is intended for educational purposes only and should not be considered as investment advice. Your capital is at risk"

Thanks and Goodluck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.