HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DIG là một cổ phiếu tiềm năng với quỹ đất lớn.
Thực ra bạn có thể chọn nó cho đường dài, ngắn hạn thì điểm mua hiện tại có một chút chơi vơi, nó phụ thuộc khá nhiều vào sự vận động của thị trường chung.
Tuy nhiên CP này có nền tảng khá tốt nên bạn không cần phải quá lo lắng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.