HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Vùng Mua 15.850
Dừng lỗ 15.050
Mục tiêu 18.100
Thời gian nắm giữ dự kiến: 1 tháng