HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
- Giá mua: 15.6, phiên ATC 30/11/18
- cutloss: 14.6
- Chốt lời: liên hệ
- Tỷ trọng: 10% NAV .
Cổ phiếu này chưa đúng chuẩn nên có thể bị kẹp, lúc đó sẽ xem xét mua thêm tỷ trọng 10% nữa nếu như thích hợp