HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
- Giá mua: 15.6, phiên ATC 30/11/18
- cutloss: 14.6
- Chốt lời: liên hệ
- Tỷ trọng: 10% NAV .
Cổ phiếu này chưa đúng chuẩn nên có thể bị kẹp, lúc đó sẽ xem xét mua thêm tỷ trọng 10% nữa nếu như thích hợp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.