BeBe

DJ tiếp diễn xu hướng hồi quy !

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Tuần vừa rồi DJ đã bật tăng và chạm phải vùng FIBO 38.2 sau đó đóng giá dưới đó thể hiện sự thất bại trong quá trình hồi phục.
Tiếp theo đường MA 50 đã chính thức xác nhận đóng dưới MA200 hoàn toàn.
Đường MA50 thể hiện cho 1 xu hướng trung hạn của thị trường còn MA200 là 1 xu hướng dài hạn của thị trường. Khi MA50 cắt qua MA200 cho thấy thị trường trong 1 vài tuần tới vẫn sẽ tiếp tục chủ đạo theo xu hướng giảm điểm !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.