QuachKimPhong

The big short comes back in Stock Market 2018

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Follow my stupid mind, shade of ghost crisis 2007-2008 is coming.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.