Sinvestvn

Xu hướng Dow Jones.

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Dow Jones gặp vùng kháng cự mạnh trên khung D1.
Mục tiêu ngắn hạn vùng 24800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.