DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
DJI đạt 37000 điểm trong 2 - 3 tháng tới
Chỉ số DJI đang trong quá trình hình thành trong sóng số V. Đây sẽ là mục tiêu sắp tới của chỉ số DJI, tiến đến mức 37000 điểm.

---F186 - Trading Plus---
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.