DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
DJI đạt 37000 điểm trong 2 - 3 tháng tới
Chỉ số DJI đang trong quá trình hình thành trong sóng số V. Đây sẽ là mục tiêu sắp tới của chỉ số DJI, tiến đến mức 37000 điểm.

---F186 - Trading Plus---