DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Canh short có ăn vài trăm điểm