DuyVinhNgo

DJI Điều chỉnh giảm ngắn hạn

Đào tạo
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Theo PTKT TA SUMO
DJI đã bước sang chu kỳ điều chỉnh giảm ngắn hạn
Chân tình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.