TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Điều chỉnh về điểm cân bằng năm