TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
24333 mới có hỗ trợ cứng. Target của sóng C. Đó có thể là một nhịp Pullback đủ lớn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.