TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
24333 mới có hỗ trợ cứng. Target của sóng C. Đó có thể là một nhịp Pullback đủ lớn.