GameonVentures

DNT, Wickoff, Buy, 200%

Giá lên
BINANCE:DNTBTC   None
Dường như DNT đã gần xong điều kiện tại WO, chuẩn bị break và tăng giá. Tất nhiên cũng x 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.