tôi dự đoán như vậy
hiệu chỉnh đến 1.21$ rồi tạo đáy - chúng ta sẽ sớm thấy 1 xu hướng tăng mạnh mẽ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.