SPYvsGME

I'm Loving It

Giá lên
COINBASE:DOGEUSD   DOGE/USD
Mcdonalds accepting BTC / Dogecoin is the likely outcome here.

Loaded the truck up with some dogecoin again.

$1 dogecoin bigmacs. lets get it...

MMM >>> not financial advice <<< MMM


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.