DOGUSDT quan sát nến H1 - giá phản ứng tại vùng Deman H1 - hình thành mô hình 2 đỉnh - nếu có nến Breatkout mô hình 2 đỉnh, với nến động lượng tốt ( full power) thì chúng ta có thể kỳ vọng hold như Hình.

Bình luận