Giá bị đẩy xuống và giữ trong vùng hạn chế thu hẹp suốt thời gian gần đây nhưng sắp tới sẽ có một cú dao động mạnh. Không quá 1,5 tháng nữa sẽ diễn ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.