vuongdq2121

DOT múc luôn giá này

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOT múc luôn giá này
Coin nền tảng ưu tiên xúc vào, con này biểu đồ đẹp thì múc luôn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.