JoslynneL

14.09.22 DOT LONG

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
2 vùng long DOT từ con ChoCH h1
Vùng 1 STL 0,95%
Vùng 2 STL 1,2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.