SOT_Indie

DOT USDT 17/07/21

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOT được hưởng lợi 1 chút trong đợt sóng tăng gần đây của coin khác nhưng chưa thực sự mạnh.
Thị trường vẫn đang có 1 cái nhìn khả quan trong đợt tăng này
Đồ thị cắt lên 3 đường MA

Tiếp tục chờ mua lên theo trend

Entry: 20-21
Kỳ vọng: 30

Note: Có thể mua ngay khi tín khi hiệu tăng tiếp tục. Rủi ro gặp sóng điều chỉnh cao


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.