BINANCE:DOTUSDTPERP   DOT / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Xu hướng chính: giảm

Buy ngắn ăn sóng hồi

Sóng chính là sell ở vùng trũng VP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.