HOSE:DPM   TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
Theo phương pháp đầu tư của mình, DPM đạt các tiêu chí quan trọng như biên an toàn, tỉ lệ Nợ/Vốn chủ,... Tìm thời điểm mua thích hợp nữa là hoàn hảo để đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.