HOSE:DRC   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Vùng mua 24.450
Dừng lỗ 23.200 -5%
Mục tiêu: 29.000 +18.5%
Thời gian nắm giữ tối đa dự kiến 1.5 tháng