HOSE:DRC   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Vùng mua 24.450
Dừng lỗ 23.200 -5%
Mục tiêu: 29.000 +18.5%
Thời gian nắm giữ tối đa dự kiến 1.5 tháng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.