ouynguyen

Mua DRC giá 24 - 24.3

Giá lên
HOSE:DRC   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Mục tiêu ngắn hạn: 24.8 Dài hạn: 27.5
cắt lỗ: dưới 23.5