ouynguyen

Mua DRC giá 24 - 24.3

Giá lên
HOSE:DRC   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Mục tiêu ngắn hạn: 24.8 Dài hạn: 27.5
cắt lỗ: dưới 23.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.