ryan027

DVN hồi phục

Giá lên
UPCOM:DVN   VIETNAM PHARMACEUTICAL CORP
DVN vừa kết thúc phiên 14/12 với một cây nến tăng mạnh và khối lượng vượt trung bình 20 phiên, đồng thời vượt qua kênh điều chỉnh từ đỉnh ngày 1/9
Với đà tăng này chúng ta có thể hi vọng vào một nhịp đánh lên đỉnh cũ của DVN .
Có bạn nào lên thuyền cùng mình không nào?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.