HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Độ giao động giá trung bình của MA 9 sẽ làm nền cơ bản, đường trung bình MA 18 sẽ gấp 2 đường MA 9 ,
và đường trung bình MA 54 sẽ gấp 6 lần đường MA 9, như 1 vùng kháng cự mạnh cho ta 1 hiệu suất cảnh bảo nhanh hơn,tốt hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.