ChungKhoanVietMy

#DXG - Có thể sẽ giảm điều chỉnh

HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
#DXG - Có thể sẽ giảm điều chỉnh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH ( DXG )
----------------
- Doanh thu của DXG giảm 50,28 % trong năm 2020 so với năm 2019. Tỷ lệ nợ/tài sản của DXG trong năm tài 2020 tăng 14,26 % so với năm 2019.
- Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần -6,54%. Một năm thật sự không hiệu quả.
- Có thể giá trị thực của công ty đang thấp so với giá hiện tại, khả năng điều chỉnh để tiếp cận giá trị thật là khả thi.

💹 Biểu đồ:
- Giá đang có xu hướng tăng rất mạnh với lực tốt. Có bước sóng rất rõ ràng. Hiện tại giá đang tiếp cận lại vùng đỉnh cũ, có áp lực bán rõ, tạo thành mô hình 2 đỉnh tại 25000. Khả năng điều chỉnh về 22000, hoặc thấm chí về 18000 (ko chắc chắn).
- Vùng đỉnh năm 2018 giá đang gần chạm đến: 26500.

📌Vài lưu ý:
- Giá tạo đỉnh có thể sẽ giảm điều chỉnh về 22000, 18000, nhà đâu tư có thể mua tại đây (chưa mua có thể mua).
- Đang giữ cổ phiếu, có thể xã bớt 1 phần chờ giá điều chỉnh mua tiếp.
- Tạo đáy xong có thể sẻ tăng tiếp theo xu hướng dài hạn về 26500 hoặc xa hơn.