NamHenry

Cổ Phiếu tập đoàn Đất Xanh

HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Tham Khảo:
Giá đang có hành vi quay trở về test đường hỗ trợ bên dưới tại vùng 20500-19500,
Để ý tại khu vực này, nếu giá không thể xuyên phá có thể tiến hành mua vào.
Về lâu dài có thể kì vọng giá đạt được 32000 đến 34000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.