NamHenry

Cổ Phiếu tập đoàn Đất Xanh

HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Tham Khảo:
Giá đang có hành vi quay trở về test đường hỗ trợ bên dưới tại vùng 20500-19500,
Để ý tại khu vực này, nếu giá không thể xuyên phá có thể tiến hành mua vào.
Về lâu dài có thể kì vọng giá đạt được 32000 đến 34000.