HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Vùng mua: 27.850
Dừng lỗ: 26.650
Mục tiêu: 30.100
Thời gian nắm giữ dự kiến: 2 Tuần