utah0104

DXP SETUP "1-2-3"

Giá lên
HNX:DXP   DOAN XA PORT
_Sau khi breakout khỏi mẫu hình tam giác đối xứng,cp đã có sự kéo ngược test lại đường trendline giảm và bật tăng với vol cao hình ,hiện tại cp đang tiến tới điểm số 3 của setup "1-2-3" tại giá 23.NĐT có thể canh giá break điểm số 3 để gia tăng thêm vị thế

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.