Sinvestvn

Xu hướng DXY - US Dollar Index.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang chạy trong mô hình nêm tăng trên khung Daily.
DXY có thể tăng nhịp cuối trước khi đảo chiều dài hạn.
--> chờ SELL dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.