mayquanxi

Tam giác vuông

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
tam giác vuông hình thành sau FOMC QĐTL và trên kênh xu hướng đi lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.