Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần từ thứ 3 tháng 12 năm 2021

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Đến tuần này thì mô hình sóng 4 đã khá rõ, đó là mô hình ABCDE. Tuần tới có khả năng sóng 4 sẽ điều chỉnh xong để chuyển qua sóng 5.
nên cũng ta vẫn còn 1 tuần giao dịch theo biên độ, tuy nhiên nếu sóng 4 sớm hoàn thành thì sóng 5 sẽ diễn ra nhất nhanh và mạnh.
Nên chúng ta tập chung theo dõi để sớm vào được con sóng 5 này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.