Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần từ thứ 3 tháng 12 năm 2021

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Đến tuần này thì mô hình sóng 4 đã khá rõ, đó là mô hình ABCDE. Tuần tới có khả năng sóng 4 sẽ điều chỉnh xong để chuyển qua sóng 5.
nên cũng ta vẫn còn 1 tuần giao dịch theo biên độ, tuy nhiên nếu sóng 4 sớm hoàn thành thì sóng 5 sẽ diễn ra nhất nhanh và mạnh.
Nên chúng ta tập chung theo dõi để sớm vào được con sóng 5 này.