URIFX

DXY => Mong chờ 1 wave lên để sell

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Mòn mỏi chờ.... khi nào nó hết wave đây?