TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY H4 sẽ còn tiếp tục giảm thêm 1 sóng về vùng 95. Sau đó sẽ tăng trở lại .