dinhchien

DXY- Cách sử dụng 3 màn hình kết hợp sóng đối xứng và elliot

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Phóng to chart khung h1 để xem diễn biến Dollar Index có 2 cách giao dịch theo phương pháp 3 màn hình:
* Đầu tư dài hạn:
1. Chọn khung Tuần làm trend chính (Giảm).
2. Màn hình thứ 2 Ngày (Tăng).
3. Màn hình thứ 3 H4 (giảm): kiếm điểm break tăng đánh giảm đánh theo màn hình thứ nhất (Tuần)
Thì đây là cơ hội giữ lệnh thật lâu nếu tuần sau xu hướng tăng khung Ngày bị phá vỡ
Fibo extension 120% (94.6) giá phá vỡ xu hướng tăng khung Ngày
-----------------
* Đầu tư trung hạn: Mình chơi theo trung hạn (tức giữ lệnh khoảng 1 tuần đến hơn 1 tháng)
1. Chọn khung Ngày làm trend chính (Tăng).
2. Màn hình thứ 2 H4 (Giảm).
3. Màn hình thứ 3 H1 (Tăng): kiếm điểm break giảm đánh tăng đánh theo màn hình thứ nhất (Ngày)
Thì đây là cơ hội mua Dolar với giá hợp lý. Nếu Tuần sau giá tăng qua 61.8 (95.72) với qui tắc sóng Elliot thì 5 sóng sẽ đạt mốc giá 96.97 (Fibonacci 0)

Vậy chốt lỗ ở đâu: buông lệnh mua ở fibo extension 120% (94.6) khung Ngày (điểm phá vỡ xu hướng tăng khung Ngày)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.