IACapital

DXY có thể điều chỉnh giảm trong tuần này, XXX/USD tăng trở lại?

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY phản ứng thất bại với kháng cự 93.1 và tạo mô hình 2 đáy đảo chiều.

Nếu giá quay lại vùng 92.8 có thể Short DXY và canh buy các cặp XXX/USD

Mục tiêu mà DXY hướng đến là 91.9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.