Sinvestvn

Xu hướng US Dollar Index (DXY).

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
US Dollar Index ( DXY ) phá vỡ mô hình nêm tăng.
Mục tiêu về vùng 94.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.