NgocHaiPearlie

DXY - Xử hướng tăng sau khi breakout trendline.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Usd tăng mạnh phá vỡ trendline tăng. Số liệu báo cáo lao động tốt. Tuần này số liệu lamn phát CPI kỳ vọng tốt sẽ hỗ trợ usd tiếp tục tăng và khả năng fed giảm ls có thể được điều chỉnh lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.