khoaphp

Buy USD trong 4 - 10 ngày tới.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Buy USD trong 4 - 10 ngày tới.

Ưu tiên:

- Sell AUD/USD , EUR/USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.