TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Khả năng USD sẽ suy yếu trong ngắn hạn tới các mức hỗ trợ trên hình.
Hiện tại tương đối khó giao dịch với đồng USD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.