Jack_Le

DXY RSI lên trên KB => UP

Đào tạo
Jack_Le Premium Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau một chuỗi dài đi dưới Kb, nay RSI H4 đã ngoi lên trên và test 1 lần thành công
=> Xu hướng UP
Nến H4 đang chạy cần close trên 96.63
Bình luận:
Nến H1 tiếp theo cần duy trì nến xanh để duy trì momentum

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.