dinhchien

DXY - quy luật giảm đã xuất hiện H4

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Nhìn bên trái để biết cách tìm swing zone.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.