johnpham8x

DXY WAITING FOR CORRECTING WAVE

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY is in corrective wave, we can explect wave iv will complete at lower price
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.