NgocHaiPearlie
Giá xuống

USD Index - Mô hình đang rõ nét hơn.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ